Pietro Arnaldo Terzi 1883 - 1944

20.11.1883 Sarzana
13.11.1944 Hartheim