Antonio Rigoni 1883 - 1945

4.2.1883 Asiago
6.4.1945 Mauthausen