Ferdynand Biliński 1889 - 1945

3.1.1889 Monasterzyska / Monastyryska
4.4.1945 Mauthausen